Increase font size Decrease font size Default font size
Čeština pro překladatele. Základy teorie, interpretace textů, praktická cvičení
Category: Czech/Slovak, Educational materials (Czech) | Author: 123dutch | (22.08.13)   

Čeština pro překladatele. Základy teorie, interpretace textů, praktická cvičení
Author: Milena Houžvičková , Jana Hoffmannová
Publisher: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta
Publication date: 2012
Number of pages: 270
Format / Quality: PDF
Size: 16MB
Obsah
Předmluva

Fonetika a fonologie
Systém českých hlásek
Vyšší zvukové celky
Několik ortoepických zásad
Cvičení

Morfematika a slovotvorba
Morfematika
Klasifi kace morfémů
Cvičení
Slovotvorba
Odvozování (derivace)
Skládání (kompozice)
Zkracování (abreviace)
Cvičení

Tvarosloví (morfologie)
Cvičení
Podstatná jména (substantiva)
Gramatické kategorie substantiv (a jmen obecně)
Cvičení
Skloňování substantiv
Cvičení
Přídavná jména (adjektiva)
Skloňování adjektiv
Cvičení
Zájmena (pronomina)
Skloňování pronomin
Cvičení
Číslovky (numeralia)
Skloňování numeralií
Cvičení
Slovesa (verba)
Gramatické kategorie verb
Cvičení
Časování sloves
Cvičení
Příslovce (adverbia)
Cvičení
Předložky (prepozice)
Cvičení
Spojky (konjunkce)
Cvičení
Částice (partikule)
Cvičení
Citoslovce (interjekce)
Cvičení

Skladba (syntax)
Valenční syntax
Cvičení
Závislostní syntax
Cvičení
Větné členy
Větné členy základní
Shoda přísudku s podmětem
Cvičení
Větné členy rozvíjející
Cvičení
Interpunkce ve větě jednoduché
Cvičení
Interpunkce v souvětí
Souvětí parataktické
Souvětí hypotaktické
Cvičení
Souhrnná cvičení na interpunkci
Odchylky od pravidelné větné stavby
Cvičení

Stylistika
Úvod do stylistiky, základní pojmy
Stylistika jako vědní obor
Rozvrstvení (stratifi kace) češtiny jako národního jazyka
Mluvenost a psanost, texty mluvené a psané
Dialog
Styl prostě sdělovací
Styl administrativní
Styl odborný
Styl publicistický
Styl reklamní
Styl řečnický
Styl umělecké literatury
„Věkové styly

Výstavba textu
Text, jeho vlastnosti a znaky
Sémantika textu
Členění textu
Syntax textu
Koherence, koheze
Pragmatika textu
Teorie mluvních (řečových) aktů
Neverbální (mimojazykové) prostředky komunikace
Intertextualita, intertextovost
Procesy produkce a recepce textu
Typologie textů

Doplňující cvičení
Terminologický slovníček
Doporučená literatura


DOWNLOAD:

Dear guest, you must be registered, in order to see the hidden text!
Dear guest, you must be registered, in order to see the hidden text!
Dear guest, you must be registered, in order to see the hidden text!

No PasswordNB: No need to waste money on multiple accounts at DepositFiles, Rapidshare, HotFile & etc! Use myDownloader to get their premium features right away!

If you still have download problems use Filepost to order any file via post!


Views: 0
 

SIMILAR POSTSUZ in other lingos ;)

Russian Language       Spanish Language

Site menu
Online Reference
Dictionary, Encyclopedia & more
Word:
Look in: Dictionary & thesaurus
Medical Dictionary
Legal Dictionary
Financial Dictionary
Acronyms
Idioms
Encyclopedia
Wikipedia
Periodicals
Literature
Other languages:
by:

Tags

2 in 1 219, Abaza 4, Abkhaz 20, Aceh 36, ACT 2, Adyghe 17, Afrikaans 28, Aghul 1, Ainu 13

SEE ALL TAGS >>


Subscribe

Receive our latest news:


cheap tablets

Bookmarks
what language(s) do you study / teach ?
 

Top